ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 4644
    روش های تمرکز و درس خواندن
    در حال انجام